Sớ Thổ công
Phục dĩ
Chí thành khả cách nam danh cảm ứng chi huyền cơ khắc kính dĩ thân liêu ngụ tinh thần chi tố khổn phàm tâm khẩn đảo tuệ nhỡn chứng minh viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng Thiên
Giải hạn tống ách trừ tai khất cờ gia nội bình an lộc tài vượng tiến diên sinh sự kim thần tín chủ
Thiết khủng phương ngung cấm kỵ hoặc do phạm cửu dĩ nan thông cư xử hành tàng mạc thức cát hung chi sám tạ tư phùng lệ
Tiết bái đảo cờ an giải nhất thiên tai ương nhạ hà sa cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật
Tu thiết nhang hoa kim ngân đầu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn chí tâm
Thượng thấu
Cung duy
Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
Vị tiền
Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
Vị tiền
Bản gia đông trù tư mệnh tảo phủ thần quân
Vị tiền
Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần
Vị tiền
Ngũ phương long mạch tiền chủ tiếp dẫn tài thần
Vị tiền cúng vọng
Tôn thần
Đổng thuỳ
Chiếu giám
Phục nguyện
Thần vị trấn phương ngung quyền chi chiêu tịch linh thông hữu hách át phục thi cố khí nhi khẳng sử bằng lăng chính trực vô tư ngoại đạo yêu
Tà quỷ bất dung tiệp đột hoàng thi âm lực tĩnh chấn dương môn sở cư chi nam bắc tây đông vô ngu thử thiết khuyết xư chi
Bạch điêu nam nữ hàm toại tiến an đản thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh dinh chi chí cẩn sơ
Thiên vận:niên .... nguyệt......


GIẢI CÔ THẦN QUẢ TÚ

Phục dĩ
Kim nhân ứng thế độ khai quyền thực chi môn bảo bối di văn phổ giải căn nguyên chi trái tiêu trừ tam độc đoán giải cô thần
Viên hữu việt nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh cúng dàng đương thiên bái đảo sám tạ lễ giải cô thần quả tú cờ an bản mệnh diên sinh sự kim thần tín chủ
Ngọc bệ phủ lịch nhất tâm ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh trần thế số bẩm thiên cung hoặc ư gia tiên sinh tiền phúc bạc mệnh hậu thâm khiêm đồ
Tri cầu lợi cầu danh bất thức tác nhân tác thiện kim sinh khủng ngộ can chi bất thuận mỗi nhật trần lao cốt cốt vị năng nhất tính viên minh
Chung chiêu nghiệp trọng mang mang mạn tứ lục căn tham dục kim bằng sám tạ giải cô thần quả tú chi tai ương kim nhật đầu thành
Đoan túc trái hàm oan chi nghiệp chướng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ trần sớ văn bái tấu
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn bạch y quan thế âm Bồ tát
Hồng liên toạ hạ
Trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế. Ngọc bệ hạ
Đại thánh Nam tào Bắc đẩu nhị vị tôn tinh. Vị tiền
Thiên đình cứu cung bát quái ngũ hành cửu diệu nhị thập bát tú tinh quân. Vị tiền
Thiên đình thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân. Vị tiền phục nguyện
Cửu thiên xá tội thập địa trừ khiêm bát hải phá mê minh đồ tiếp hoá sử nghiệp chướng dĩ băng tiêu dương quyến vĩnh tồn tỷ cô thần
Quả tú nhi tuyết tán sinh nhân đắc ngộ lương quyến hảo hợp cầm sắt tảo thành sử gia thất đĩnh sinh tử hiếu tự thừa phu phụ song toàn
Quang hiển tông đường ân chiêm
Thánh đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
Thiên vận niên nguyệt. Nhật thần khấu đầu thượng sớ.

Sớ Sơn Trang

Phục dĩ nhất phái thanh sơn cảnh sắc u nhàn kỳ thú vạn từng nham thạch uy linh hiển hách y nhiên phượng vũ loan trương tả thị vệ thập nhị
Tiên nữ long triều hổ phục hữu uy hùng thập bát sơn thần phàm tâm hữu đảo giai thông
Thánh nhỡn vô u bất đạt
Viên hữu
Đại nam quốc
Thượng phụng
Chúa tiên hiến cúng đương thiên tiến lễ sơn trang
Cầu bản mệnh bình an sự kim thần
Thánh thỉnh phu giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư trung giới mệnh thuộc thượng cung muội phù thiện ác tòng vi lâm tài thăng chù hiệu
Cát hung xu tỵ duy trì kiên lợi vị hưng thâm tư quá cữu tùng sinh phục mông đại xá biền chí hưu chưng quả tụ ngưỡng mộc
Thánh ân tư phùng lệnh tiết bái đảo sơn lâm cờ phúc thọ đắc bình an bao thân cung nhi cát khánh di thị kim nguyệt cát nhật
Tu thiết hương hoa kim ngân
Cẩn cụ sớ văn kiền thân
Thượng tấu
Cung duy
Nhạc phu chí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế
Ngọc bệ hạ
Thượng ngàn thánh mẫu lê mại đại vương hiệu viết bạch anh trưởng sơn lâm công chúa
Thanh cung hạ
Thượng ngàn hoàng tử vương quan chư vị khâm sai công chúa
Thánh tiền
Thượng ngàn bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng hoàng triêu hoàng quận nhất thiết liệt vị uy linh
Vị tiền cúng vọng
Chúa thượng chứng minh
Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ
Thảo đầu thể vật bất di u thị hiển cửu thập động man di thính mịnh ức vạn dân suất thổ quy tâm sử kỳ hoạ hoạn
Băng tiêu tự thử gia chung khang khái nhất thiết sớ cầu vạn ban như ý đãn thần hạ tình vô nhập khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
Thiên vận niên nguyệt

Sớ hầu
Phục dĩ
Thánh nhỡn phi dao tuất cập khẩn cầu nhi trắc giáng phàm tâm cờ đảo cẩn trần thành kinh di quý dậu phù lịch hạ thảm ngưỡng cấn
Cao ngự
Viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh cúng dàng đương thiên tiến lễ cung nghinh liệt giá trắc giáng đương đồng cờ bản mệnh bình yên duyên sinh kim thần thanh đồng
Thảnh thính phủ giám phàm tâm tâm ngôn niệm thần đẳng thao sinh bạch ốc lạm thuộc thánh đồng số ký định vu
Thiên đình mệnh thực căn hư tứ phủ vì thử nhất tâm tưởng vọng mạc cảm quai vi tư nhãn lệnh tiết chí kỳ cung hành lễ
Do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân
Tịnh cúng phu trần cụ hữu sở văn kiền thân thượng tấu
Cung duy
Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng đại đế
Ngọc bệ hạ
Thiên địa thuỷ nhạc thiên tam toà vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai công chúa ngọc bệ hạ
Cai đồng phủ mệnh hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng
Vị tiền cúng vọng
Các giá hội đồng
Thánh từ đồng thuỷ chiếu giám
Phục nguyện
Chư tôn chắc giá thong dong giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu thông chuyển hội đồng chuẩn nạp
Lệ tử kim nhật thừa hưu tưởng
Vọng chuyển phóng vân nhi tâm tính viên minh trương thời hợp cách thành đông khởi nhỡn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán nhất tâm tiến phát
Vạn bội thừa nhan đức mộc thánh ân bất thăng khích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
Thiên vận : niên.. nguyệt……..Điệp duyên lễ tiền duyên
Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ
Niên sinh
Hành canh
Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân
Thân tao nhiễm hoạn
Khí cảm bất an lự hoặc phu thê quyến luyến chi tình chí tứ nhật dạ kinh hoàn vô môn khả đảo hữu
Thánh quy đầu viên thiết hoa duyên cung cờ cát đoạn hạnh ngộ giai tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ tu thiết
Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên nhị tán cung hành
Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát
Tu chí cấp điệp giả
Hữu điệp nhất đạo
Phó dữ sinh nhân
Chấp chiếu vi bằng
Vĩnh tôn bảo hựu tòng tư hoạn hoạ tiêu trừ tự thử thần cung khang thái cố điệp
Đương niên
Vương hành khiển chí đức tôn thần
Chứng kiến
Án hạ
Vi ký
Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần
Tuệ thứ: niên .......nguyệt........
Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành

Tiến căn
Phục dĩ
Thánh nhãn phi giao hốt cập khẩn cầu nhi trắc giáng phàn tâm cờ đạo cản trần thành kính dĩ quy y phủ lịch hạ thần ngưỡng can
Cao ngự viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng thiên tiến lễ sám hối trình căn đồng cờ bản mệnh bình an diên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử
Ngọc bệ phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng thao sinh trần cảnh lạm thuộc thanh đồng số dĩ định vu
Thiên tào mệnh thật căn ư
Tứ phủ vi nhất tâm tưởng vọng mạc cảm thuỳ vị tư nhân lệnh tiết tiến lễ trình căn giai nhất thiết tai ương nha hà sa cát khánh
Do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân
Lễ vật chi nghi cụ sớ văn bái tấu
Cung duy
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát
Hồng liên toạ hạ
Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
Ngọc bệ hạ
Thiên địa thuỷ tiên tam toà thánh mẫu ngũ vị hoàng tử vương quan chư vị khâm sai công chúa
Cung hạ quyết
Hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng cập hạ ban ngũ hổ thần tướng
Vị tiền cung vọng
Thánh từ
Đỗng thuỳ
Chiếu giám
Phục nguyện
Đặc tứ du âm độ thuỳ ngọc chi bay tháp các bộ các doanh luân báo chư chư toà chư vị tỷ thần đệ tử kim nhật thừa hưu tưởng vọng chuyển phong vân
Nhi tâm tính viên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhãn nhĩ nhi thông chuyền chỉ phán tòng dung giá ngự thứ tự tế lâm hữu cảm tất thong
Hữu cầu tất giáng tài lộc vượng tiến bản mệnh bình an đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ
Thiên vận: niên ...nguyệt.......

Cầu tự
Phục dĩ
Thiên đạo chi tại hữu nhật nguyệt hữu âm dương nhâm luân chi trung viết phu thê viết phụ tử dục tồn hồ thử tu yếu khả cầu
Viên hữu Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng đương thiên tiến lễ cầu tự thỉnh phúc diên dinh sự kim thân tín chủ
Tức nhật khẩn thiết
Đại giác phủ giám vi thành ngôn niệm thần đẳng bẩm thừa
Phụng thần trường kiếp nan tuân tiên tổ tư bẳng
Thánh lực khắc doãn phàm tình khất kỳ phượng dĩ trình tường nguyện hùng bi nhi ứng thuỵ do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết
Diên sinh cầu tự bảo thai hộ mệnh cẩn cụ sớ văn trần tình bái tấu
Cung duy
Nam vô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát
Hồng liên cung toà hạ
Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
Ngọc bệ hạ
Thiên cung thánh mẫu phù cung bảo mệnh hộ thai lục bộ thiên tiên nguyên quân
Kim quyết hạ
Nam tào bắc đẩu tinh quân thượng thanh thiên tào bản mệnh nguyên thần chân quân
Thánh tiền cung hạ
Phật từ
Đổng thuỳ
Chiếu giám
Phục nguyện
Phật thánh chứng minh
Thần tiên bảo hộ ty thần đẳng gia trung tất phát bồ đề chi quả sử thụ thượng tốc khai ưu bát
Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu
Song toàn quang hiển tông đường âm chiêm
Thanh đức đản thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình dinh chi chí cẩn sớ
Thiên vận: niên .......nguyệt........

Khất đồng

Phục dĩ
Vạn linh nhiễm nhiễm hoằng thi xá hựu chi ân nhất niêm truân truân khẩn thiết khất đồng chi ý thuỷ chung bất hốt
Hiền thánh phi giao
Viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cung
Thiên tiến lễ sám hối khất đồng cờ bản mệnh bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần đệ tử
Long nhan phủ thuỳ nghĩ khổn ngôn niệm thần đẳng thao sinh nhược chất lạm thuộc
Thánh môn đương do căn trọng số cao nhiếp thử nhất tâm tưởng vọng thần hôn chiến phiêu đán tịch căng hoàn lý ứng xuất thủ đầu trình cảm đệ sớ văn phục khuất khủng vi phụ nữ
Đãn tồn hữu lậu chi nhân mỗi lự thiếu niên khởi miễn vô biên chi cữu đệ niệm trần duyên hệ phọc canh do xích tử sách triền thân nhiễm trần ô tâm thành
Xám hối do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tịnh cúng phi nghi cụ hữu sớ thượng tấu
Cung duy
Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
Ngọc bệ hạ
Thiên địa thuỷ tiên tam toà thánh mẫu ngũ vị hoàng tử vương quan khâm sai công chúa
Ngọc bệ hạ
Hoàng triều hoàng quận bát bộ sơn trang thập nhị tiên nàng
Vị tiền
Bản điện phụng tự tả hữu văn vũ bộ hạ linh quan
Vị tiền cung vọng
Cửu thiên giám cách
Tứ phủ chứng minh phủ tứ ân quang đỗng thuỳ thông thính
Phục nguyện
Bá tuy y chi tuệ lực thi ái hộ chi ba tâm hốt cập phàm tình doãn hai ngu khổn tỷ dĩ nguyệt tương nhật tựu khởi vô nhuận mộc hồng hưu sử kỳ
Niên vãng thời lai khả hoạch ân mông
Thánh đức thứ đắc thân cung tráng kiện thời thời chiêu phúc lộc vonh xương mệnh vị bình an nhật nhật hưởng trinh tường
Cát khánh lộc tài vượng tiến thương mại hanh thông đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cấn sở
Thiên vận: niên.. nguyệt........
Phật âm
Phục dĩ
Phật từ quảng đại hoằng khai tế độ chi môn đan khổn túc thành viễn thiết tu chai chi lễ dụccầu giải thoát tu trượng
Từ quang
Viên hữu
Việt Nam quốc
Phật
Thiết niệm chân linh
Nhất chân yểm hoá tứ đại quy không minh minh hồn tán vu trường thiên hiểu liễu phách quy ưu đại địa
Bất bằng tiến bạt na đắc siêu thăng do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết
Kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sỡ văn kiền thân
Thượng tấu cung duy
Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo
Kim liên toạ hạ
Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật
Thanh liên toạ hạ
Nam mô tam thừa đẳng giác chư phật Bồ tát
Hồng liên toạ hạ
Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
Ngọc bệ hạ
Phục nguyện
Thích ca từ phụ thuỳ bảo thủ dĩ đề huề
Di đà đạo sư phóng kim quang nhi tiếp dẫn tỷ chân linh thoát ly khổ hải chực vãng
Lạc bang sinh sinh cư tây trúc chi hương kiếp kiếp toạ liên hoa chi cảnh cánh nguyện chai chư đẳng môn phong phi trấn gia thế hanh xương
Mậu ưng ngũ phúc chi trù vĩnh hưởng tam đa chi khánh đãn thần hạ tình bất thăng cảm hà chi chí cẩn sớ
Thiên vận : niên ..nguyệt.......

Biểu âm

Phục dĩ
Như lai thuỳ giáo quảng khai phương tiện chi môn vũ đế hưng duyên triệu khải sám ma chi điển cẩn trần đan khổn ngưỡng khấu
Thanh niên
Viên hữu
Việt Nam quốc
Phật
Hy vô tội cữu bất bằng tiến bạt hạt miễn trầm luân do thị kim nguyệt cát nhật tăng yêu chuy nữ hương nhiệt bạch đàn cung tuyên bảo quyến đính lễ
Kim dung minh phúc dĩ tự sinh phương dụng chợ kim tắc chì tụng
Dĩ hoà cẩn cụ mực biểu nhất hà thành hoàng thành khủng khể thủ khấu thủ bách bái thượng tấu
Nam vô đạo tràng giáo chủ ba sự thích ca mầu ni văn phật
Kim liên toạ hạ cung duy
Bảo tướng nguy nga kim dung yểm ánh hàm thập hư nhi độc xu tam giới thành vạn đức nhi phả biến quần cờ quả chứng tam kỳ ân chiêm cửu hữu cung vọng
Hồng từ doãn kim sở tấu phục nguyện
Thụ sám chân linh đẳng chư hương hồn vạn tội đốn tiêu nhất tâm liều ngộ không không miễn thập sương chi điện thượng liễu liễu viên thập địa chi vị chung cánh nguyên
Chai chủ đồng dương môn quyến đẳng môn phong phi trấn gia thế hanh sương mậu ưng ngũ phúc chi chù vĩnh hưởng tam đa chi khánh tồn vong lưỡng lợi sinh tự
Quân an đãn thần hạ tình vô nhậm kích thiết bình doanh chi chí cẩn biểu đại tấu dĩ
Văn
Thiên vận : niên…… nguyệt……..Cấp vong
Kim tiên phả độ minh dương pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật kim thần
Đôn phao dương giới nan minh tội phúc chi phương thúc phó âm ty phả trắc thăng trầm chi lộ dục thân tiến bạt tu trượng
Từ quang cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
Tựu vu
Xứ
Khải kiến
Nhi tán cờ sở tiến dĩ vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh
Bản đàn thần sa môn
Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh
Nhậm vi thân hậu chi tâm lưỡng vĩnh tác sinh tiền chi công cứ siêu thăng tịnh độ toàn bằng
Cửu phẩm chi liên hoa thoát xuất u đô ngưỡng trượng
Tam tôn chi thụ ký bất sinh bất diệt vô khứ vô lai tu chí điệp giả
Hữu điệp cấp phó châu linh
Thu chấp
Tuế thứ : niên…… nguyệt……..
Thích ca như lai di giáo đệ tử thần phụng hành

NHẬT THỜI ĐIỆP
(Tiếp linh)

Tam bảo ty pháp đàn
Kim cứ
Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ
Dục thân tiến bạt dụng chợ siêu thăng
Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật kiền thỉnh
Tựu vu
Sứ khải kiến
Chu viên nhị tán cờ sở tiến dĩ ngưỡng
Vãng sinh bảo gia môn nhi cát khánh bản đàn
Thần đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự bằng ngưỡng
Pháp lực tiếp dẫn linh hồn u khổ thoát ly siêu thăng bi ngàn vi thử hợp thành cụ điệp nhất đạo
Thượng đạt
Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng thần
Án hạ
Phục khất
Thân tường sự ý cẩn vận từ tâm khai báo chư ty ứng vu hợp thuộc sưu quát tiền kiên chính tiến vong hồn
Giới phó trai đàn lĩnh chiêm công đức nhưng ngưỡng sở tại chi tìm chi sứ bất đắc vọng sinh trở lại chi tâm điệp đáo
Phụng hành hộ chì công đức cố điệp
Hữu điệp thượng
Thành hoàng chúa giả truy hồn đẳng
Án hạ
Thi hành
Tuế thứ : niên….. nguyệt……………….
Dương đàn pháp sự sa môn thần phụng hành
Lễ Tào Quan
Phục dĩ
Sắc thân nan bảo nằng vô tướng thụ chi nhân duyên lai thế kim bằng dự tác sinh tiền chi công đức dục vọng chân ngôn tu tông
Bảo đại
Viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật cúng dàng
Tiết tiến lễ tào quan điền hoàn túc trái giải hạn trừ tai khát cầu bản mệnh bình an tăng diên thọ sự kim
Đại giác phủ giảm vi thành ngôn niệm thần đẳng tự thânvĩnh hoạch dương đạo tích nhật minh ty tá quá thiên khổ tiền thọ sinh kinh tào quan
Âm ty sử dung thục thế nhân sinh do thị ư
Niên nguyệt
Nhật gia hạ dự tu kinh tiền điền hoàn túc trái dĩ
Kim cụ lục sự do tiên hành
Tấu thỉnh
Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chi phật
Kim liên toạ hạ
Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát
Niên trà hạ
Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát
Hồng niên trà hạ
Tam giơi thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế
Ngọc bệ hạ
Chư ty biến đạt các giáng đàn duyên giám thử vi thành chương minh công đức ty thần đẳng thị dĩ viên tư chỉ mặc hiệu kinh tiền đệ lập
Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình
Vô nhận chiêm vọng
Phật ân kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ
Thiên vận ; niên….. nguyệt……..
NHẬT THỜI ĐIỆP
Điệp âm cúng tiền duyên
Duyên sinh cát đoạn tiền duyên phu thê quyến luyến giải trừ luân hồi phân dị pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng kim lễ chủ
Niên sinh
Hành canh
Tuế tình chỉ cờ vì sinh nhân
Thân tao nhiễn hoạn
Khí cảm bất an cát đoạn tiền khiên đốn trừ hậu quá phục vì tiền duyên phu thê quyến luyến túc trái luân hồi võng niệm cựu chướng đam mê dục cờ u hiển dĩ quận an
Phân giải âm dương tư vĩnh đoạn cung ngộ giai tiết tiết lương thời kiền thỉnh đạo lưu tựu vu tịnh xứ vu
Cát đoạn giải trừ phân dị pháp đàn nhất duyên cung y
Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử khiên triều tư vĩnh đoạn
Tu chí điệp cấp giả
Hữu điệp nhất đạo
Phó dữ tiền duyên túc trái phu thê quyến luyến thệ hồn chiếu y văn điệp chuẩn chấp vi bằng
Thị siêu độ chi tân lương tác vãng sinh chi công cứ nhược tồn nhiễu phạm âm luật nan đào tịnh thực hữu đoan phân minh báo ứng cố điệp
Đương niên vương hành khiển chí đức tôn thần
Chứng kiến
Đương cảnh thành hoàng bản thổ tối linh tôn thần
Án hạ
Vi ký
Tuế thứ : niên…. nguyệt……….
Tam giới thái thượng chính nhất pháp sư thần phụng hành


NHẬT THỜI ĐIỆP
Công cứ âm
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
Việt Nam quốc Kim cứ
Thượng phụng
Phật cúng dàng kim thần tín chủ
Sở vi bản mệnh sinh
Sinh tại nam diêm phù đề chuẩn dại tàng thọ sinh kinh
Quyển thiên khổ tiền
Quán lập
Đệ khổ tào quan tính
Ty quân đích thị tự niệm sắc thân nan bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế kim bằng dự tác kim sinh chi công đức
Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh
Tịu vu
Xứ tu thiết
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhất hội y thời nhi tán kim tắc
Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ
Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục
Phật từ chú lực tất phạm gia trì biến thiểu thành đa ấn nạp
Địa phủ điền hoàn túc trái phán quan chiếu lai tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ quyên trừ tu chí điệp giả
Hữu điệp sự tu điệp thỉnh
Tuấn y
Phật sắc chiếu thử thi hành cố điệp
Tuế thứ : niên…. nguyệt……..
Bỉnh giáp gia trì pháp sự thần phụng hành


NHẬT THỜI ĐIỆP
Công cứ dương
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật cúng giàng kim thần tín chủ
Kỳ vi bản mệnh sinh
Tuế kiên sinh
Tại nam diêm phù đề chuẩn đại tàng kinh
Quyển thiên khố tiền
Quán lạp tại đệ
Khổ tào quan tính tư quận án hạ
Đích thị tự niệm sắc thân nạn bảo năng vô tướng thụ chi lương duyên lai thế vô bằng dư tác kim sinh chi công đức
Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật túc thỉnh
Tịu vu
Xứ tu thiết
Dự tu tiến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật mãn tán tập tự cự thiện chuyên vi bản mệnh sám tẩy tội khiên ký minh bản tính ngưỡng bằng
Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ
Thập phương tam bảo tứ phủ vạn linh khất hành hạ địa âm ty hiệu lượng công đức thiết niệm niên sinh vi báo hậu lai sai thù lạn bằng sử thuộc trị ty vọng sinh trướng ngai
Cấp công cứ điệp phó tuỳ thân phúng đới chí tư thế viên tịch chi hậu đắc dĩ nhân y tu chí cấp cứ vi chiếu dụng giả
Hữu điệp cấp bản mệnh sinh nhân chấp chiếu
Hậu chí bách tuế lâm chung tê nghệ
Địa phủ chú sinh công đức
Án hạ thông trình hiệu lượng thiên công tuỳ duyên giao độ sở tại âm ty tuân phụng
Phật ân vô chí câu trệ chuẩn thử phụng hành phàm sở kinh do chấp thử vi cứ
Tuế thứ niên nguyệt
Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành


NHẬT THỜI ĐIỆP
ĐIỆP DƯƠNG
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật cúng giàng kim thần tín chủ
Kỳ vi bản mệnh sinh
Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch tích nhật minh
Ty tích quá thiên khố tiền
Quán thọ sinh kinh
Quyển nạp tại đệ
Khố tào quan tính
Ty quân
Án hạ
Sử vị thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu tiến lạp y kinh tiền điền hoàn ngoại kim tắc
Tri thân thị giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu thân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông
Phật quả dự tác tân lương cung quả tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh lưu tự vu xư tu thiết
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền nhất hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhất tuỳ thời viên mãn công đức tịnh dĩ chu viên bản đàn xiâst cấp hợp đồng ấn tín
Âm dương giao điệp nhị đạo kỳ dương điệp nhất đạo dương đàn xuất cấp tín chủ
Chấp chiếu vi bằng tu chí nghiêm cụ bị giả
Phục dĩ
Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ
Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà
Khí đương như thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh ty chấp thử hợp đông giao điệp phục nghệ
Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp
Tuế thứ niên nguyệt
Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành
NHẬT THỜI ĐIỆP
ĐIỆP ÂM
Dự tu tiến nạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng pháp đàn
Kim cứ
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật cúng giàng kim thần tín chủ
Kỳ vi bản mệnh sinh
Niên nguyệt nhật thời kiến sinh thiết niệm tự thân vĩnh hoạch âm đạo tích nhật
Minh ty tá quá thiên khố tiền
Quán thọ sinh tiền
Quyển lạp tại đệ
Khố tào quan tính
Ty quân
Án hạ
Sử dụng thục sinh nhân thế do ư niên nguyệt nhật thời gia hạ dự tu y kinh tiền điền hoàn đầu nạp minh ty túc xố trừ tồn dương điệp nhất đạo tuỳ
Thân phúng thụ chấp chiếu
Kim tắc tri thân thị cấu giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu nhân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông
Phật quả dự tác lương duyên phục nguyện bỉnh nhược công huân thả tác thọ tiền diên thọ lục đại ngã luân hoạt vĩnh vi hậu thế hộ thân phù quan âm bồ tát tác đại chứng minh
Địa tang năng nhân bất phỏng ấn khả cung quá
Tiết cát nhật lương thời kiền thỉnh
Lưu tịu vu
Xứ tu thiết
Dự tu tến lạp thọ sinh kinh tiền đạo tràng nhật hội ư kỳ đàn nội trì tụng đại thừa kinh hậu nhật tuỳ thời nhi tán công đức tịnh dĩ chu giai bản đàn xuất cấp hợp đồng ấn tín âm
Dương giao điệp nhị đao duy ân điệp tinh kinh tiền kiêm ấn cụ toàn đầu kỳ tích minh đệ
Khố toà quan tính
Ty quân
Án hạ
Kỳ khố kỳ tín chủ bách biên chi hậu lâm mệnh chung thời thân tê dương điệp tiền nghệ bản khố đối đồng phong ấn thỉnh dự trừ khánh thất chú thọ sinh kiến tồn ngũ phúc
Hàm trăn tu chí nghiêm cụ bỉ giả phục dĩ đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên vĩnh tác đương sinh chi trừ khánh ngưỡng kỳ
Nãi thánh nãi thần phủ giám chân tâm chân ý tân lương ký bá nghiệp chướng tiềm tiêu phúc hải thọ sơn canh ký tha niên chi thâm cố xuân phong hoà khí đương như
Thử nhật chi ứng dung bách niên mệnh kiếp thân đáo minh tu chấp thử hợp đồng giao điệp phục nghệ
Phán quan chú sinh thiện đạo chuẩn thử cố điệp
Tuế thứ niên nguyệt
Bỉnh giáo gia trì pháp sự thần phụng hành
Sớ Thổ công
Phục dĩ
Chí thành khả cách nam danh cảm ứng chi huyền cơ khắc kính dĩ thân liêu ngụ tinh thần chi tố khổn phàm tâm khẩn đảo tuệ nhỡn chứng minh viên hữu
Việt Nam quốc
Thượng phụng
Phật thánh hiến cúng Thiên
Giải hạn tống ách trừ tai khất cờ gia nội bình an lộc tài vượng tiến diên sinh sự kim thần tín chủ
Thiết khủng phương ngung cấm kỵ hoặc do phạm cửu dĩ nan thông cư xử hành tàng mạc thức cát hung chi sám tạ tư phùng lệ
Tiết bái đảo cờ an giải nhất thiên tai ương nhạ hà sa cát khánh do thị kim nguyệt cát nhật
Tu thiết nhang hoa kim ngân đầu thành ngũ thể tịnh tín nhất tâm cụ hữu sớ văn chí tâm
Thượng thấu
Cung duy
Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
Vị tiền
Bản xứ thổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phu nhân
Vị tiền
Bản gia đông trù tư mệnh tảo phủ thần quân
Vị tiền
Bản xứ thổ địa phúc đức chính thần
Vị tiền
Ngũ phương long mạch tiền chủ tiếp dẫn tài thần
Vị tiền cúng vọng
Tôn thần
Đổng thuỳ
Chiếu giám
Phục nguyện
Thần vị trấn phương ngung quyền chi chiêu tịch linh thông hữu hách át phục thi cố khí nhi khẳng sử bằng lăng chính trực vô tư ngoại đạo yêu
Tà quỷ bất dung tiệp đột hoàng thi âm lực tĩnh chấn dương môn sở cư chi nam bắc tây đông vô ngu thử thiết khuyết xư chi
Bạch điêu nam nữ hàm toại tiến an đản thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh dinh chi chí cẩn sơ
Thiên vận:niên .... nguyệt......